Версія для людей з вадами зору

Що таке біологічні чинники виробничого середовища

Рубрика «За здорові умови праці і життя» (гігієна праці)

Головні поняття, що стосуються біологічних чинників виробничого середовища та їх класифікацій роз’яснює начальник відділу гігієни праці Управління Держпраці у Рівненській області Микола Логвісь

До бiологiчних чинникiв виробничого середовища належить сукупнiсть бiологiчних об’єктiв, здатних чинити на працiвника шкiдливу дiю, пов’язану з його виробничою дiяльнiстю.

Ураховуючи механiзм i специфiку впливу на працiвникiв, бiологiчнi фактории виробничого середовища подiляють на двi групи:

1) природна група – збудники iнфекцiйних захворювань та iнвазiї людей, тварин, птахiв, природнi вiдходи тварииного свiту, продукти розвитку рослин, зокрема продукти цвiтiння тощо;

2) виробнича або iндустрiальна група, до якої входять: фактори промислово-тваринницьких комплексiв, виробництво засобiв бiологiчного захисту рослин, антибiотикiв, бiлково-вiтамiнних концентратiв, стимуляторiв росту, сироваток, фiзiологiчноактивних пpeпapaтiв, виробництва i переробки сільськогосподарської продукції.

Бiологiчнi агенти здатнi спричиняти три основнi види впливу на органiзм людини: iнфiкування , сенсибiлiзацiю та iнтоксикацiю.

Інфiкування органiзму людини можливе при потрапляннi у нього бактерiй i вiрусiв, грибiв та їх спор . Зазнають ризику зараження збудниками зоонозiв працiвники сiльського господарства, робiтники м ‘ ясокомбiнатiв, птахофабрик, пiдприємств з переробки харчових продуктiв i промислової сировини тварииного i рослинного походження. Окремо видiляють професiйнi хвороби, спричиненi мiкозами. Мiкози найчастiше виникають при порушеннi у працiвникiв обмiнних процесiв, при iмунодепресії, тривалiй дiї антибiотикiв.

Алергенна дiя притаманна органiчним речовинам рослинного i тваринного походження, деяким видам бактерiй i грибiв, продуктам життєдiяльностi клiщiв та iнших комах . Антигеннi комплекси бiологiчних об’єктiв зумовлюютъ розвиток у людини рiзних за перебiгом патогенних процесiв. Найчастiше у людини до них виникає гiперчутливiстъ негайного або уповiльненого типу.

Гiперчутливiсть негайного типу виникає у першi хвилини або години пiсля первинного або повторного контакту при значнiй кiлькостi бiологiчного агенту i перебiгає у виглядi  лихоманки.

Постiйна дiя малих кiлькостей бiологiчного агента викликає гiперчутливiстъ уповiльненої дії. До важких проявiв алергії у працюючих iз бiологiчними об ‘єктами належать в першу чергу алергiйнi альвеолiти, збудниками яких є термофiльнi актиномiцети, гриби, найпростiшi (амеби, iнфузорії тощо), грамнегативнi бактерії, а також протеїни, глiко-, лiпопротеїни, полiсахариди, ферменти рослинного i тварииного походження.

Токсична дiя бiологiчних чинникiв виробничого середонища на органiзм працiвникiв зумовлена здатнiстю бактерiй i грибiв видiляти токсини. Грамнегативнi бактерiї видiляютъ ендотоксини, а гриби – мiкотоксини. У виробничих умовах бiологiчнi чинники часто дiють не iзольовано, а у рiзноманiтних комбiнацiях iз фiзичними i хiмiчними чинниками.

Існує низка класифiкацiй бiологiчних чинникiв, що грунтуються на рiзних критерiях, якi вiдображають окремi властивостi тiєї чи iншої групи препаратiв.

Гiгiєнiчна класифiкацiя грунтуєтъся на критерiях небезпечностi за ГДК препаратiв, мiкробiологiчна класифiкацiя – на властивостях мікроорганізмів спричиняти сенсибiлiзацiю або iнфекцiйне захворювання. Цi класифiкації не враховують наявнiсть специфiчних ефектiв, якi створюють бiоагенти, – гепатотоксикоз, захворювання кровi, генетичнi наслiдки дiї деяких мiкотоксинiв.

image_pdfimage_print
Поділитися...